Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1458 - ἐγκαλέω

Transliteration
enkaléō
Phonetics
eng-kal-eh'-o  
Origin
from (1722) and (2564)
Parts of Speech
Verb
TDNT
3:496,394
Definition
Thayer's
  1. to come forward as accuser against, bring charge against
  2. to be accused
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 559 ‑ אָמַר (aw‑mar');  6315 ‑ פּוּחַ (poo'‑akh);  7121 ‑ קָרָא (kaw‑raw');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (7)
Acts
6
Romans
1
NAS (10)
Acts
8
Romans
2
HCS (7)
Acts
6
Romans
1
BSB (7)
Acts
6
Romans
1
ESV (7)
Acts
6
Romans
1
WEB (7)
Acts
6
Romans
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐγκᾰλέω,

I

1. call in a debt, Isoc. 17.44, X. An. 7.7.33, D. 31.6, 36.14: generally, demand as one's due, ἀργύριον Lys. 3.26.

2. invoke, τὴν τῶν θεῶν ἰατρείαν Str. 14.1.44.

II bring a charge or accusation against a person: Constr.: c. dat. pers. et acc. rei, charge something against one, φόνους ἐ. τινί S. El. 778, cf. Pl. Ap. 26c, etc.; ἐ. ἔγκλημά τινι Hyp. Lyc. 18, cf. Eux. 24; χόλον κατ' αὐτῶν ἐ. S. Ph. 328: folld. by a relat. clause, ἐ. τινὶ ὅτι.. X. An. 7.5.7: c. inf., ἐστὶν ἃ ἐνεκάλει τοῖς Ἀθηναίοις παραβαίνειν τὰς σπονδάς Th. 4.123: c. part., ἐ. αὐτοῖς ἀμελοῦσιν Pl. Prt. 346a: freq. c. dat. pers. only, accuse, Antipho 4.2.2, etc.; ἐ. περί τινων Inscr.Prien. 28.8 (ii B. C.); ἐπὶ τοῖς διῳκημένοις ib.37.128 (ii B. C.): c. acc. rei only, bring as a charge, εἴ τι ἄλλο ἐνεκάλουν Th. 5.46, cf. 6.53; τὸ νεῖκος ἐγκαλεῖν throw the blame of quarrel on another, S. OT 702: abs., οἱ ἐγκαλέσαντες Arist. Rh.Al. 1437a17: rarely c. gen.rei, τῆς βραδύτητος αὐτοῖς ἐνεκάλει Plu. Arist. 10:

1. Pass., ἐγκαλεῖται τῇ τύχῃ a charge is brought against.., Arist. EN 1120b17; ἐνίων ἐγκληθέντων ἐπὶ τῷ βίῳ Phld. Piet. p.93 G.; τὰ ἐγκεκλημένα charges, OGI 90.14 (ii B. C.): also with person. constr., ἐγκαλεῖσθαι ὑπέρ τινος D.H. 7.46; τινός D.C. 58.4: Locr. part. ἐγκαλείμενος may be either Med. or Pass., IG 9(1).334.41.

2. as lawterm, prosecute, take proceedings against, οὔτ' ἐγκαλοῦντες οὔτ' ἐγκαλούμενοι D. 34.1; ἐ. δίκην τινί Id. 40.19; ἐ. τινὶ περί τινος Isoc. 4.40: abs., Ar. Av. 1455.

3. object, c. acc. et inf., Phld. Sign. 29.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐγκαλέω , - ,

[in LXX for H559, etc.; c. dat., Zechariah 1:4 (H413 H7121), Wisdom of Solomon 12:12, Sirach 46:19;]

1. to call in, demand.

2. to bring a charge against, accuse: c. dat. pers. (as in cl.), Acts 19:38; Acts 23:28; seq. κατά , c. gen. pers., Romans 8:33. Pass., to be accused: c. gen. rei; στάσεως , Acts 19:40; ὧν (perh. by attraction = ), Acts 26:2; seq. περί , c. gen. rei, Acts 23:29; Acts 26:7 (Cremer, 743).†

SYN.: αἰτιάομαι G156 (q.v.), διαβάλλω G1225, ἐπικαλέω G1941, κατηγορέω G2723.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For . which was early specialized in malam partem, calling in a man to accuse him, and hence ";bring a charge against,"; cf. P Eleph 1.7 (B.C. 311–10) (= Selections, p. 3) ἐπιδειξάτω δὲ Ἡρακλείδης ὅ τι ἂν ἐγκαλῆι Δημητρίαι ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν, ";and let Herakleides state whatever charge he makes against Demetria in the presence of three men,"; and for the passive see BGU I. 22.35 (A.D. 114) (= Selections, p. 76) διὸ ἀξιῶ ἀκθῆναι (l. ἀχθῆναι) τοὺς ἐνκαλουμένους ἐπί σε πρὸς δέουσ (αν) ἐπέξοδον, ";I require therefore that you will cause the accused to be brought before you for fitting punishment,"; and from the inscrr. OGIS 90.14 (Rosetta stone—B.C. 196) τοὺς ἐν αἰτίαις ὄντας ἐκ πολλοῦ χρόνου ἀπέλυσε τῶν ἐνκεκλ (η)μένων. Another ex. from the papyri is P Hamb I. 25.3 (B.C. 238–7) γράφ [ε ]ις μοι ἐπισκεψάμενον περὶ ὧν ἐγκαλεῖ Διομέδων Κάλαι. The verb is very common in the sense of ";make a claim."; Thus in P Petr III. 61.18, after a long list of supplies, we have the statement—ὁμολογεῖ Ἀπολλώνιος ἔχειν κατὰ τὰ προγεγραμμένα καὶ μηθὲν ἐγκαλεῖν, ";Apollonius admits that he has received the above mentioned supplies and makes no further claim"; : cf. PSI I. 30.8 (A.D. 82) πλήρης εἰμὶ καὶ οὐδέν σοι ἐνκαλῶι περὶ οὐδενὸς ἁπλῶς, P Ryl II. 174 (a ).16 (repayment of a loan—(A.D. 139) καὶ μηδὲν τὸν ὁμολογοῦντα ἐνκαλεῖν περὶ ὧν ἀπέχι καθότι πρόκειται μηδὲ περὶ ἄλλου τινὸς ἁπλῶς πρ [ ]γματος, ";and that he, the acknowledging party, makes no further claim either concerning this money as received aforesaid or concerning any other matter at all"; (Edd.). In P Oxy IX.1204.5 (A.D. 299) we have ἔκκλητον πεποίημαι, ";I brought an action of appeal"; (Ed.) : cf..8 ποιήσας τὰ ἐπὶ τῇ ἐκκλήτῳ δέοντα, ";having taken the proper steps for the appeal"; (id.). Ostr 1154 ὅπου θέλεις ἀναβαλεῖν τὰ ἱμάτιά σου, οὐκ ἐνκαλῶ σε shows the acc. constr. See also Anz Subsidia, p. 377.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εγκαλεισθαι εγκαλείσθαι ἐγκαλεῖσθαι εγκαλειτωσαν εγκαλείτωσαν ἐγκαλείτωσαν εγκαλεσει εγκαλέσει ἐγκαλέσει εγκαλουμαι εγκαλούμαι ἐγκαλοῦμαι εγκαλουμένης εγκαλουμενον εγκαλούμενον ἐγκαλούμενον εγκαλών έγκαρπον έγκατα εγκατάλειμμα εγκαταλείμματα εγκαταλείμματά εγκάτοις εκκαλύπτει ενεκάλεσαν ενεκαλουν ενέκαλουν ἐνεκάλουν κατακρυβώσιν enekaloun enekáloun enkaleisthai enkaleîsthai enkaleitosan enkaleitōsan enkaleítosan enkaleítōsan enkalesei enkalései enkaloumai enkaloûmai enkaloumenon enkaloúmenon
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2020. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: